Regulamin sklepu

<div class="resetcss">
<p>Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego „Pestka”</p>
<ul>
<li>1 Definicje</li>
</ul>
<ol>
<li><strong><em>Dni robocze -</em></strong> dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.</li>
<li><em><strong>Konsument -</strong></em><em> osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.</em></li>
<li><em><strong>Konto użytkownika -</strong></em><em> nieodpłatna funkcjonalność Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie. Usługa ta jest uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie, regulaminem.</em></li>
<li><em><strong>Kupujący -</strong></em><em> każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie. </em></li>
<li><em><strong>Regulamin -</strong></em><em> niniejszy regulamin.</em></li>
<li><em><strong>Sklep -</strong></em><em> sklep internetowy „Pestka” prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.pestkaoleje.pl</em></li>
<li><em><strong>Sprzedawca -</strong></em><em> Agnes Hanczakowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PESTKA AGNES HANCZAKOWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 7251803272, nr REGON 121247860</em><em>, Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków.</em></li>
</ol>
<ul>
<li>2 Dane kontaktowe</li>
</ul>
<ol>
<li>Adres pocztowy: „Pestka” Agnes Hanczakowska, <em>Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków</em>.</li>
<li>Adres e-mail: sklep@pestkaoleje.pl</li>
<li>Numer telefonu: 794 232 878</li>
</ol>
<ul>
<li>3 Złożenie zamówienia</li>
</ul>
<ol>
<li>W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka.</li>
<li>Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera sposób płatności za zamówienie oraz metodę jego dostarczenia.</li>
<li>W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy sprzedaży.</li>
<li>Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie (tj. zawrzeć umowę sprzedaży) z wykorzystaniem Konta Użytkownika lub z pominięciem założenia Konta Użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia w Sklepie.</li>
</ol>
<ul>
<li>4 Koszt Zamówienia</li>
</ul>
<ol>
<li>Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.</li>
<li>Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru podane na stronach Sklepu.</li>
</ol>
<ul>
<li>5 Płatności</li>
</ul>
<ol>
<li>1. Za zakupione w Sklepie towary Kupujący może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:</li>
<li>a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: ?</li>
<li>b) kartą lub przelewem za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24</li>
<li>W przypadku gdy Kupujący wybrał metodę płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a) lub b) za zamówienie powinien zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.</li>
</ol>
<ul>
<li>6 Realizacja zamówienia</li>
</ul>
<ol>
<li>Zakupione towary, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego podczas składania zamówienia, dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich, z zastrzeżeniem ust. 2.</li>
<li>Kupujący, w przypadku wybrania takiej opcji podczas składania zamówienia, ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w sklepie „Bronowicka Spiżarnia” po wcześniejszym, telefonicznym, ustaleniu terminu ze Sprzedawcą.</li>
<li>Sprzedawca dokłada starań aby zamówienia były realizowane jak najszybciej – maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych.</li>
<li>W przypadku gdy Kupujący wybrał jako sposób dostawy odbiór osobisty termin dostawy towaru oznacza moment, w którym towar będzie gotowy do odbioru (po wcześniejszym ustaleniu miejsca) w siedzibach Bronowickiej Spiżarni, adres: Stanisława Fiszera 1, 31-321 Kraków lub ul. Balicka 14a, 30-149 Kraków.</li>
<li>Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 7.</li>
<li>W przypadku gdy na zamówienie składa się kilka produktów termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.</li>
<li>W przypadku gdy Kupujący zdecydował się na płatność, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a) lub b) rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za zakupiony towar.</li>
<li>Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.</li>
<li>Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.</li>
</ol>
<ul>
<li>7 Odstąpienie od umowy</li>
</ul>
<ol>
<li>Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.</li>
<li>Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,:</li>
<li>a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.</li>
<li>b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.</li>
<li>Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).</li>
<li>Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.</li>
<li>Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.</li>
<li>W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.</li>
<li>Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.</li>
<li>Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.</li>
<li>Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.</li>
<li>Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.</li>
<li>Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.</li>
</ol>
<ul>
<li>8 Odstąpienie od umowy – wyłączenie</li>
</ul>
<p>Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:</p>
<ol>
<li>a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;</li>
<li>b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;</li>
<li>c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;</li>
<li>d) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.</li>
</ol>
<ul>
<li>9 Reklamacje</li>
</ul>
<ol>
<li>W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.</li>
<li>W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:</li>
<li>a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,</li>
<li>b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,</li>
<li>c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,</li>
<li>d) żądać usunięcia wady.</li>
<li>W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie.</li>
<li>Sprzedawca prosi aby reklamację składaną w oparciu o rękojmię wysłać drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu.</li>
<li>W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący jest obowiązany w razie potrzeby, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 2 Regulaminu.</li>
<li>Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.</li>
<li>Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.</li>
<li>Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.</li>
<li>Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.</li>
</ol>
<ul>
<li>10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń</li>
</ul>
<ol>
<li>Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:</li>
<li>a) Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;</li>
<li>b) Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej;</li>
<li>c) Internetowej platformy ODR pod adresem <a href="http://ec.europa.eu/consumers/odr/" target="_blank" rel="noreferrer">http://ec.europa.eu/consumers/odr/</a></li>
</ol>
<ul>
<li>11 Dane osobowe</li>
</ul>
<ol>
<li>Administratorem danych osobowych Kupującego przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.</li>
<li>Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).</li>
<li>Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.</li>
</ol>
<ul>
<li>12 Wymogi techniczne</li>
</ul>
<p>Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a dla założenia Konta użytkownika oraz dokonywania zakupów także aktywne konto email.</p>
<ul>
<li>13 Postanowienia końcowe</li>
</ul>
<ol>
<li>Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.</li>
<li>Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.</li>
<li>Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.</li>
</ol>
<p>Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy,  z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:</p>
<p>WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY</p>
<p>(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)</p>
<p>–   „Pestka” Agnes Hanczakowska, <em>Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków</em>, email: sklep@pestkaoleje.pl</p>
<p>–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)</p>
<p>–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)</p>
<p>–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)</p>
<p>–   Adres konsumenta(-ów)</p>
<p>–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)</p>
<p>–   Data</p>
<p>(*) Niepotrzebne skreślić.</p>
</div>

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl